ADB: Discutii in Scara Blocului

-> Inainte sa postati o intrebare noua, verificati daca nu i s-a raspuns deja undeva pe forum.

Neautentificat.

#1 2009-07-30 08:47:28

Cristian
administrator de cartier
Locaţie: Ploiesti
Înregistrat: 2006-08-14
Mesaje: 498

REGULAMENT PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

REGULAMENT PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

    Art.  1.  Prezentele reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor  se aplică domeniului public şi privat .
    Art. 2. Apărarea împotriva incendiilor a vieţii oamenilor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat constituie o problemă de interes public la care sunt obligate să participe autorităţile locale, persoanele juridice şi fizice de pe întreg teritoriul ţării.
    Art. 3. Autorităţile locale, instituţiile, persoanele juridice şi fizice trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul apărării împotriva incendiilor atât a  bunurilor materiale aparţinând domeniului public şi privat  cât şi a celor  proprii.
    Art. 4. Instituţiilor, persoanelor juridice şi fizice li se aplică prevederile prezentei hotărâri a Consiliului Local al oraşului ………………. în măsura în care acestea nu contravin normelor specifice emise de organele centrale sau altor dispoziţii legale

              CAPITOLUL II
              OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

               Obligaţii generale

    Art. 5. Autorităţile locale, instituţiile, persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 2 sunt obligate să respecte în orice împrejurare prezentele reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile lor viaţa persoanelor şi bunurile aparţinând domeniului public şi privat  sau ale persoanelor juridice sau fizice.
    Art. 6.      În caz de incendiu, autorităţile locale şi persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, cetăţenilor aflaţi în pericol, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, precum şi a pompierilor.
    În cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole –  consiliile locale, instituţiile, persoanele juridice şi persoanele fizice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.
               Art. 7.  Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliile locale şi persoanele juridice care deţin cu orice titlu terenuri, construcţii şi instalaţii tehnologice au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace pe bază de reciprocitate sau contra unei plăţi.
               Art. 8. Autorităţile locale şi persoanele juridice care administrează bunuri aparţinând domeniului public şi privat vor asigura, prin personalul propriu, controlul respectării prezentelor reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor.
              ............................................................................................................

             Obligaţiile asociaţiilor de proprietari:

             Art. 24. Conducerea oricărei asociaţii de proprietari a imobilelor de locuit este obligată să:
            a. desfăşoare în rândul locatarilor activităţi de informare şi instruire pentru cunoaşterea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; şă stabilească, pe baza normelor de dotare, necesarul de mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor; să controleze periodic existenţa şi starea mijloacelor de stingere a incendiilor şi să urmărească menţinerea în stare de funcţionare a acestora;
            b. să dispună măsuri pentru remedierea de îndata a tuturor deficienţelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum şi cele de construcţii şi instalaţii de natură să provoace incendii a căror remediere intră, potrivit legii, în obligaţiile asociaţiilor de proprietari.
            c.   va fi numit, din rândul membrilor comitetului executiv, un responsabil cu probleme de p.s.i. care va executa trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, controale şi va prezenta în scris constatările comitetului de conducere al asociaţiei şi Biroului de îndrumare metodologică a Asociaţiilor de proprietari din cadrul Primăriei oraşului  ………………… ;
            d.  semestrial, comitetul executiv al asociaţiei va analiza activitatea desfăşurată şi va lua măsuri urgente de remediere a neregulilor constatate;
   e. comitetul executiv al asociaţiei va afişa, la intrarea în blocurile de locuinţe, principalele măsuri de p.s.i. ce trebuie respectate de locatari;
            f.  se va interzice amenajarea în casele de scari: a bucătăriilor, birourilor , depozitelor; se va urmării
menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor de iluminat şi în special a iluminatului de siguranţă, acolo unde există;
           g.  se va interzice blocarea uşilor de acces către faţa sau spatele blocului, precum şi a trapelor de acces din  casa scării spre acoperişul blocului şi schimbarea destinaţiei uscătoriilor, spălătoriilor şi spaţiilor tehnice, etc. fără acordul proiectantului.
           h. este interzisă folosirea instalaţiilor electrice improvizate , dispozitivelor, aparatelor, uneltelor şi sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcţionare, lovire sau frecare .
           I.  este interzisă păstrarea în locuinţe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, a carburanţilor sau altor lichide inflamabile pentru uz casnic
           j.  se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile. De asemenea se interzice folosirea sobelor sau a instalaţiiolr de încălzit improvizate  acolo unde proiectantul blocului nu a prevăzut  condiţii tehnice de folosire a acestora .
           k.   acolo unde proiectantul blocului a prevăzut condiţi tehnice de folosire a sobelor sau a altor instalaţii de încălzit cu combustibil solid este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului .

...................................................................................................................................................
     
           Art. 26  SC APA ………………… SRL  va asigura alimentarea cu apă şi întreţinerea  reţelei de hidranţi exteriori existenţi pe teritoriul oraşului . De asemenea la realizarea alimentării cu apă potabila a unei zone este obligatorie prevederea instalaţiei exterioare de stins incendii, indiferent de numărul de locuitori. În cazul unor noi investiţii prevederea hidranţilor exteriori este obligatorie .

         CAPITOLUL III
         SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE

         Art. 29. Neîndeplinirea obligaţiilor sau săvârşirea faptelor stabilite în prezenta hotărâre  dacă nu au fost comise în astfel de condiţii , încât potrivit legi penale să fie considerate infracţiuni , constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează :
       
         A.    La capitolul II
        PENTU PERSOANE FIZICE
               a)Încălcarea prevederilor art.6, 16,17,20,21,22,23 cu amendă de la 500 – 1000 lei
               b.) Încălcarea prevederilor art. 9 cu amendă de la 500 – 1500 lei
               c.) Încălcarea prevederilor art.15 cu amendă de la 200 – 500 lei
               d.) Încălcarea prevederilor art.19 cu amendă de la 100 – 200 lei
               e.) Încălcarea prevederilor art. 18 cu amendă de la 1000 -2000 lei

       PENTRU PERSOANE JURIDICE
               f.) Încălcare prevederilor art. 24 lit. a,b,c,d,e , art. 28 cu amendă de la 200 – 500 lei
               g.) Încălcarea prevederilor art. 24 lit.f,g,h,i,j,k , art .27 lit. b,c,d cu amendă de la 500-1000lei
               h.) Încălcarea prevederilor art. 6,25,26,27 lit.a cu amendă de la 1000-2000lei

      CAPITOLUL IV
      CONSTATAREA CONTRAVENŢIOLOR

     Art. 30  Contravenţiile la prezenta hotărâre se constată prin procese verbale care stabilesc şi sancţionează contravenţiile
     Art.31 Constatarea contravenţiilor săvârşite la prezenta hotărâre se face de către următoarele persoane denumite generic agenţi constatatori :
a.primarul oraşului ……….
b.persoanele împuternicite de către Primarul oraşului …………
c.Poliţia comunitară   
     Art. 32
     1. Procesul verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu : data şi locul unde este încheiat , numele ,prenumele , calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator , datele personale din actul de identitate inclusive codul numeric personal , ocupaţia şi locul de muncă al contravenientului , descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei , orei şi locului în care a fost săvârşită , precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei , indicarea actului normative prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia , posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre , termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea
     2. În cazul contravenienţilor cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate în procesul verbal vor fi cuprinse următoarele date de identificare a acestora : numele , prenumele , seria şi numărul paşaportului , statul emitent şi data eliberării documentului , precum şi seria şi numărul de înscriere a contravenţiilor
     3. În cazul în care contravenientul este minor procesul verbal va cuprinde şi numele , prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale reprezentanţilor ori ocrotitorilor legali ai acestuia
     4. În situaţia în care contravenientul este persoană juridică în procesul verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea , sediul , numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia , precum şi datele de identificare a persoanei care o reprezintă
     5. În momentul încheierii procesului verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştiinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare . Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal la rubrica ,, Alte menţiuni ,, sub sancţiunea nulităţii procesului verbal .
    Art. 33
    1.Procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator şi de contravenient . În cazul în care contravenientul nu se află de faţă , refuză sau nu poate să semneze , agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări , care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor . În acest caz procesul verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia .
    2.Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator .
    3.În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condos la încheierea procesului verbal în acest mod .


     CAPITOLUL  V
     APLICAREA SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE
     
Art. 34
1.Procesul verbal se va înmâna sau , după caz , se va comunica , în copie , contravenientului
2.Comunicarea se va face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data aplicării acesteia .
3.În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă , o dată cu procesul verbal acestuia I se va comunica şi înştiinţarea de plată . În înştiinţarea de plată se va face menţiune cu privire la obligativitatea achitării amenzii în termen de 15 zile de la comunicare , în caz contrar urmând să se procedeze la executare silită .
Art. 35  În cazul în care contravenientul nu este prezent sau , deşi prezent , refuză să semneze procesul verbal , comunicarea acestuia precum şi a înştiinţării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii .
Art. 36 Comunicarea procesului verbal şi a înştiinţări de plată se face prin poştă , cu aviz de primire , sau prin afişare la domiciliu sau la sediul contravenientului . Operaţiunea de afişare se consemnază într-un process verbal semnat de cel puţin un martor .
Art. 37
1.Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta hotărâre , agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal .
2.Plata amenzii se face la Primăria oraşului …………… – Serviciul Taxe şi Impozite iar o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din care acesta face parte , în termenul prevăzut la alin. ( 1 ) .
3.În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta hotărâre pentru fapta săvârşită orice urmărire încetează .
   
     CAPITOLUL VI
     CĂILE  DE  ATAC

    Art. 38  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia .
    Art. 39
1.Plângerea însoţită de copia de pe procesul verbal de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte agentul constatator , acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens .
2.Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată Judecătoriei orasului …………
3.Plângerea suspendă executarea .

    CAPITOLUL VII
    DISPOZIŢII FINALE

    Art. 40  Dispoziţiile prezentei Hotărâri a Consiliului Primariei orasului ………………..se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, şi ale Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

     BAZA:
  - prevederile Legii 307/12.07.06, art.13 lit. b,c privind apărarea împotriva incendiilor
  - Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată - art.36 alin. 2 şi 45; 

                                                                   * * *

Offline

 

#2 2010-10-20 00:24:31

timisorean
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2010-10-19
Mesaje: 8

Re: REGULAMENT PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Cine a adoptat regulamentul ăsta şi care este legea, OUG-ul sau HG-ul prezentat aici?

Offline

 

#3 2010-11-06 11:51:20

timisorean
blocatar nestiutor
Înregistrat: 2010-10-19
Mesaje: 8

Re: REGULAMENT PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

timisorean a scris:

Cine a adoptat regulamentul ăsta şi care este legea, OUG-ul sau HG-ul prezentat aici?

Văd că nu-mi răspunde nimeni, hai să explic de ce am nevoie de informaţii: S-a dat o lege că se pot vinde uscătoriile sau alte spaţii comune cu numai 2/3 din proprietari. Dar în legea citată mai sus scrie că destinaţia uscătoriei nu se poate schimba fără acordul proiectantului. Deci, e o lege bună de folosit pentru cei care vor să blocheze vînzarea unei uscătorii, mai ales la blocuri comuniste pentru care proiectantul - întreprindere comunistă, nici nu mai există.

Poate cineva să-mi spună exact ce act normativ a fost reprodus aici?

Offline

 

#4 2010-11-18 08:16:17

Cristian
administrator de cartier
Locaţie: Ploiesti
Înregistrat: 2006-08-14
Mesaje: 498

Re: REGULAMENT PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

timisorean a scris:

timisorean a scris:

Cine a adoptat regulamentul ăsta şi care este legea, OUG-ul sau HG-ul prezentat aici?

Văd că nu-mi răspunde nimeni, hai să explic de ce am nevoie de informaţii: S-a dat o lege că se pot vinde uscătoriile sau alte spaţii comune cu numai 2/3 din proprietari. Dar în legea citată mai sus scrie că destinaţia uscătoriei nu se poate schimba fără acordul proiectantului. Deci, e o lege bună de folosit pentru cei care vor să blocheze vînzarea unei uscătorii, mai ales la blocuri comuniste pentru care proiectantul - întreprindere comunistă, nici nu mai există.

Poate cineva să-mi spună exact ce act normativ a fost reprodus aici?

- Obtineti acordul(avizul) proiectantului cu ajutorul unei expertize autorizate, din care sa rezulte ca  schimbarea destinatiei nu afecteaza parametrii de rezistenta a cladirii, estetica ei, etc.. Concluziile proiectantului pot schimba hotararea locatarilor in favoarea dvs. iar concluziile (avizele)  va pot apara impotriva eventualelor contestatii si reclamatii.
 
- Baza legala ptr. REGULAMENT : 
Legii 307/12.07.06, art.13 lit. b,c privind apărarea împotriva incendiilor;
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată - art.36 alin. 2 şi 45  ;
Legii nr.554/2004- drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ
NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de apărare împotriva incendiilor
    Art. 3
Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinaţiei celor existente, precum şi la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

   Cu bine !

   http://www.adrvest.ro/attach_files/legp … diilor.doc
   http://www.bicau.ro/static/legislatie/n … eb2007.pdf

Editat ultima oară de Cristian (2010-11-18 22:14:21)

Offline

 

Antet forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB

.